Záruční podmínky – aktuální znění záručních podmínek

společnosti AQ electronic, s.r.o., IČ: 269 01 323, se sídlem Křenová 186/60, Trnitá, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 44097 (dále jen “Prodávající”)

1.       Úvodní ustanovení

1.1.    Tyto záruční podmínky (dále jen „ZP“) upravují otázky týkající se záruky a odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží vznikající v souvislosti nebo na základě kupních smluv, a s nimi souvisejících objednávek uzavíraných mezi Prodávajícím a jeho obchodním partnerem jakožto kupujícím (dále jen „Kupující“) a jsou nedílnou součástí každé nabídky Prodávajícího či kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.

2.       Vlastnosti Zboží a rozsah použití

2.1.    Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží, jak je sjednáno v kupní smlouvě (dále jen „Zboží“). Zboží musí mít sjednané vlastnosti, za něž se považují výhradně specifikace Zboží podle katalogového listu, internetových stránek nebo datasheetu příslušného výrobce.

2.2.    Kupující bere na vědomí, že dodané Zboží je určeno pouze k účelům stanoveným příslušným výrobcem. To zpravidla zahrnuje nevyužívání Zboží v systémech pro zachování, příp. podporu života, nebo ve vojenských systémech nebo pro jiné účely, při kterých může selhání Zboží podle rozumného odhadu vést k újmě na životě, tělesné újmě nebo újmě na zdraví nebo k mimořádně vysokým škodám na majetku. K vyhrazeným účelům je Kupující oprávněn Zboží použít pouze v případě výslovného souhlasu výrobce nebo Prodávajícího, jinak Kupující odpovídá za veškerou vzniklou škodu.

2.3.    Za vhodnost a bezpečnost Zboží pro využití na straně Kupujícího odpovídá výhradně Kupující. Údaje o Zboží nabízeném Prodávajícím, zejména v prospektech, katalozích, katalogových listech, reklamních materiálech, specifikacích a popisech, systémových specifikacích a dalších technických či dodacích podmínkách, certifikátech (např. osvědčeních o shodě) a dalších dokumentech nepředstavují ze strany Prodávajícího jakoukoliv záruku vhodnosti, jakosti či trvanlivosti. Bez výslovného písemného ujednání nepřebírá Prodávající riziko jakosti ani při typových vadách.

2.4.    Bude-li Zboží určené k dodání na objednávku Kupujícího zpracováno Prodávajícím (např. ohnuté nebo uřezané přípojky, zbaven opásání, převinut), uplatní se přiměřené článek 2.3. ZP výše. Prodávající se v takovém případě zavazuje k pečlivému zpracování odpovídajícímu písemně sjednanému zadání Kupujícího bez odpovědnosti za případné vlivy zpracování na funkci Zboží. Budou-li při zpracování Zboží použity věci předané Kupujícím, neodpovídá Prodávající za vady Zboží, které vzniknou v důsledku použití těchto věcí. Použití ustanovení § 2102 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „OZ“) je vyloučeno.

2.5.    Prodávající neodpovídá za vady Zboží, které představují jeho přirozené opotřebení, nebo vznikly v důsledku nevhodného zacházení nebo nevhodně provedených úprav (včetně odstranění varování před riziky při nesprávném použití Zboží) nebo oprav, či použití Zboží Kupujícím nebo třetí osobou, ani za škodu vzniklou v důsledku uvedených skutečností. Totéž platí pro vady a škodu, které je třeba přičítat Kupujícímu nebo jež vznikly v důsledku jiných příčin než původní vady.

3.       Odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží

3.1.    Prodávající odpovídá Kupujícímu výhradně za vady, které má Zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na věci na Kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době. Kromě odpovědnosti za vady uvedené v tomto článku ZP, nepřebírá Prodávající jakékoliv další záruky, zejména záruku za vlastnosti nebo trvanlivost Zboží.

3.2.    Práva Kupujícího z odpovědnosti Prodávajícího za vady jsou vázána na skutečnost, že Kupující Zboží prohlédne bezprostředně po přechodu nebezpečí škody na věci, nejpozději však v prekluzivní lhůtě 8 (osmi) kalendářních dnů po převzetí Zboží od Prodávajícího a v této lhůtě Prodávajícímu vady písemně oznámí dle čl. 3.4. a 3.5. ZP. Kupující nesmí Zboží převzít v rozporu s kupní smlouvou. Opomene-li Kupující prohlédnout Zboží podle těchto ZP, odpovědnost Prodávajícího za zjevné vady Zboží zaniká. Použití ustanovení § 2104 – 2105 OZ je vyloučeno.

3.3.    Skryté vady musí být neprodleně po odhalení nebo poté, co by skrytá vada mohla být při pečlivé kontrole odhalena, písemně vytknuty u Prodávajícího, nejpozději však v prekluzivní lhůtě 90 dní od převzetí Zboží, jinak práva Kupujícího z vad zanikají. Použití ustanovení § 2112 OZ je vyloučeno. Kupující je v případě reklamace vad Zboží povinen zaslat Zboží Prodávajícímu ke kontrole vad.

3.4.    Kupující je povinen vady Zboží (dále jen „reklamace“) dle čl. 3.2. nebo 3.3. ZP vytknout u Prodávajícího jednou z následujících možností:

a)                na emailovou adresu Prodávajícího znějící: info@aq-electronic.com;

b)               poštou na adresu Prodávajícího znějící: Křenová 186/60, Brno-Trnitá, 602 00.

3.5.    V reklamaci je Kupující povinen uvést minimálně:

a)                číslo objednávky, kupní smlouvy nebo faktury;

b)               přesnou specifikaci vady, datum a její projevy;

c)                emailovou adresu, na kterou má být Kupující informován o stavu reklamace.

4.       Záruka za jakost

4.1.    Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží po dobu 90 dní ode dne převzetí Zboží Kupujícím (dále jen „záruční doba“).

4.2.    Reklamace vad Zboží musí být učiněna v záruční době, a to bezodkladně po zjištění vady, nejpozději však do 8 (osmi) kalendářních dnů ode dne zjištění vady nebo dne, kdy Kupující mohl při dostatečné péči vadu zjistit. Reklamace musí být Prodávajícímu zaslána písemně a musí obsahovat údaje uvedené v čl. 3.5. ZP. Neoznámí-li Kupující vadu řádně a včas, pozbývá práva z vadného plnění vůči Prodávajícímu.

4.3.    Zjistí-li Kupující vadu, je povinen okamžitě provést taková opatření, aby minimalizoval další poškození Zboží, stroje a vznik dalších možných souvisejících škod.

4.4.    Nárok na uplatnění vad v záruční době (a souvisejících nároků na náhradu případně vzniklé škody) zaniká v následujících případech:

4.4.1.   Ke vzniku vady došlo v rámci přepravy Zboží, v takovém případě je Kupující povinen uplatnit příslušné nároky přímo u odpovědného dopravce;

4.4.2. Ke vzniku vady došlo neodbornou instalací, zacházením, či obsluhou Zboží, které jsou v rozporu s uživatelským datasheetem, technickou dokumentací, nebo s doporučeným použitím Zboží, které Prodávající uvádí v technické dokumentaci nebo na internetových stránkách;

4.4.3. Ke vzniku vady došlo používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v technické dokumentaci;

4.4.4. Ke vzniku vady došlo vyšší mocí;

4.4.5. Ke vzniku vady došlo nadměrným zatěžováním Zboží nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v technické dokumentaci.

5.       Společná ustanovení týkající se reklamace

5.1.    Prodávající rozhodne o reklamaci v přiměřené lhůtě odpovídající charakteru reklamované vady, a o výsledku reklamace vyrozumí Kupujícího na emailovou adresu uvedenou v reklamaci. Oprávněná reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak.

5.2.    Prodávající je oprávněn stanovit podle svých kapacitních možností přiměřenou lhůtu k dodatečnému plnění z důvodu odstranění reklamovaných vad, dodání chybějícího Zboží nebo dodání nového bezvadného Zboží. Před uplynutím této Prodávajícím stanovené lhůty nemůže Kupující platně uplatnit nárok na náhradu škody a případnou smluvní pokutu.

5.3.    Prodávající je oprávněn podmínit dodatečné plnění, odstranění vady či dodání nového Zboží úplným zaplacením splatné kupní ceny. Kupující je nicméně oprávněn zadržet část kupní ceny přiměřenou s ohledem na rozsah vad.

5.4.    Není-li Prodávající ve stanovené lhůtě k dodatečnému plnění z důvodu odstranění reklamovaných vad, dodání chybějícího Zboží nebo dodání bezvadného Zboží schopen dodat chybějící nebo bezvadné Zboží, může Kupující po uplynutí přiměřené lhůty, kterou musí Prodávající k tomuto účelu dodatečně stanovit, požadovat snížení kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, to vše za předpokladu, že Prodávajícímu svůj záměr odstoupit od kupní smlouvy před odstoupením od kupní smlouvy oznámil. To neplatí v případě vad, které nepředstavují podstatné porušení smlouvy. Kupující může přiměřeně snížit kupní cenu o slevu z kupní ceny splatné Prodávajícímu, popř. požadovat vrácení zaplacené kupní ceny až do výše slevy nebo slevu započítat proti pohledávce Prodávajícího výhradně se souhlasem Prodávajícího. Totéž platí, pokud k dodatečnému plnění nedojde, pro Kupujícího je neakceptovatelné nebo se z důvodů, za které odpovídá Prodávající, opozdí nad rámec přiměřené lhůty.

5.5.    Zpětné zaslání vadného Zboží Prodávajícímu za účelem dodatečného plnění je možné pouze po předchozím písemném souhlasu v souladu s aktuálními pravidly Prodávajícího (postup RMA). Riziko nahodilého zničení nebo poškození Zboží přechází na Prodávajícího až okamžikem převzetí Prodávajícím v jeho sídle. Prodávající je oprávněn vrácené Zboží bez předem přiděleného čísla RMA odmítnout.

5.6.    Veškeré nároky Kupující vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady a záruky za jakost se promlčují ve lhůtě jednoho roku.

5.7.    Nároky Kupujícího na náhradu škody zahrnují pouze škodu samotnou (damnum emergens), nikoliv případný ušlý zisk (lucrum cessans), přičemž do škody či jiné újmy jsou zahrnuty pouze účelně vynaložené náklady.

5.8.    Dá-li Prodávající v důsledku vady Zboží podnět ke stažení Zboží nebo k upozornění, Kupující bude Prodávajícího podporovat a zajišťovat pro něj veškerá přiměřená Prodávajícím stanovená opatření. Kupující je povinen nést náklady stažení Zboží nebo upozornění, pokud odpovídá za vadu Zboží a za vzniklé škody. Další nároky Prodávajícího tím nejsou dotčeny.

5.9.    Kupující bude Prodávajícího neprodleně informovat o rizicích při používání Zboží a možných vadách Zboží, o kterých se dozví.

6.       Závěrečná ustanovení

6.1.    Smluvní vztah stran se řídí českým právem.

6.2.    Je-li nebo se stane některé ustanovení těchto ZP zcela nebo z části neúčinným nebo nevykonatelným nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení. Namísto neúčinného nebo nevykonatelného ustanovení se považuje za sjednané takové účinné nebo vykonatelné ustanovení, které je nejbližší účelu neúčinného nebo nevykonatelného ustanovení.