společnosti AQ electronic, s.r.o., se sídlem Křenová 186/60, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 269 01 323, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C44097

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti AQ electronic, s.r.o., se sídlem Křenová 186/60, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 269 01 323, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C44097 (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smluv kupních, a s nimi souvisejících objednávek uzavíraných mezi Prodávajícím a jeho obchodním partnerem jakožto kupujícím (dále jen „Kupující“) a jsou nedílnou součástí každé nabídky Prodávajícího či kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.
  1.2. V zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb a také s ohledem na obchodní politiku Prodávajícího je Prodávající oprávněn jednostranně změnit tyto obchodní podmínky. Změna obchodních podmínek se nebude dotýkat již uzavřených smluv.
 2. UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY
  2.1. Smlouva mezi smluvními stranami je uzavřena potvrzením objednávky Kupujícího Prodávajícím.
  2.2. Pouze objednávka Kupujícího je považována za návrh k uzavření smlouvy. Návrhy nebo nabídky Prodávajícího učiněné osobně, písemně, formou reklamy nebo vystavením zboží nebo jakoukoli jinou formou nejsou závazné a nepředstavují nabídku k uzavření smlouvy, nebude-li v příslušné nabídce či návrhu výslovně uvedeno jinak. Návrhy Prodávajícího či jeho nabídky představují pouze podnět Kupujícímu, aby prostřednictvím své objednávky učinil Prodávajícímu nabídku k uzavření smlouvy.
  2.3. Jestliže Prodávající akceptuje objednávku Kupujícího s dodatky nebo odchylkami, které podstatně nemění její obsah, má se kupní smlouva za uzavřenou ve znění těchto dodatků nebo odchylek, pokud Kupující s takovými změnami nevyjádří nesouhlas do 1 pracovního dne po obdržení přijetí objednávky s dodatky.
  2.4. Objednávka musí obsahovat následující náležitosti: (i) specifikaci zboží; (ii) množství zboží/počet kusů; (iii) požadovaný termín dodání; (iv) cenu; (v) číslo nebo datum nabídky Prodávajícího, (vi) datum objednávky. Nedílnou součástí objednávky je v případě potřeby výkresová dokumentace nebo náčrt. Potvrzením objednávky Prodávajícím dochází k uzavření příslušné kupní smlouvy.
  2.5. V případě, že objednávka bude projednávána jinou než písemnou formou, je Prodávající oprávněn zaslat Kupujícímu potvrzovací dopis, shrnující věrně obsah dosažené dílčí dohody. Pokud potvrzovací dopis bude obsahovat odchylky od skutečně ujednaného obsahu (dosažené dohody) a Kupující do 1 pracovního dne tyto odchylky neodmítne, má se za to, že smlouva byla uzavřena ve znění potvrzovacího dopisu.
 3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
  3.1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží na základě objednávek Kupujícího a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít, přijmout jej do svého vlastnictví a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
  3.2. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží, jak je sjednáno v kupní smlouvě. Zboží musí mít sjednané vlastnosti, za něž se považují výhradně specifikace Zboží podle katalogového listu nebo datasheetu příslušného výrobce.
  3.3. Zboží je určeno pouze k účelům stanoveným příslušným výrobcem. To zpravidla zahrnuje nevyužívání zboží v systémech pro zachování, příp. podporu života, nebo ve vojenských systémech nebo pro jiné účely, při kterých může selhání zboží podle rozumného odhadu vést k újmě na životě, tělesné újmě nebo újmě na zdraví nebo k mimořádně vysokým škodám na majetku. K vyhrazeným účelům je Kupující oprávněn zboží použít pouze v případě výslovného souhlasu výrobce nebo Prodávajícího, jinak Kupující odpovídá za veškerou vzniklou škodu.
 4. DODÁNÍ ZBOŽÍ
  4.1. Prodávající dodá zboží ve sjednané době a místě plnění a Kupující se je zavazuje převzít. Není-li místo plnění sjednáno výslovně, má se za to, že bylo sjednáno plnění v místě sídla Prodávajícího.
  4.2. Prodávající odpovídá za dodržení sjednané doby dodání pouze za předpokladu, že Prodávajícímu bude ze strany jeho dodavatelů zboží dodáno řádně a včas. V případě, že dojde ze strany dodavatelů Prodávajícího k prodloužení doby dodání zboží, Prodávající je oprávněn jednostranně bez souhlasu Kupujícího odpovídajícím způsobem změnit dobu dodání zboží Kupujícímu. Prodávající případné prodloužení doby dodání Kupujícímu oznámí bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti dozví od svého dodavatele.
  4.3. Není-li to výslovně sjednáno ve smlouvě, má se za to, že dodávka zboží není fixním závazkem dle § 1980 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
  4.4. Kupující se zavazuje zboží v místě plnění řádně převzít, bezodkladně provést jeho kontrolu kvality (včetně obvyklých technických kontrol vlastností a druhu zboží, např. kontrola parametrů, typového označení zboží apod.) a množství pověřeným pracovníkem a převzetí potvrdit na dodacím listu nebo v jiném přepravním/výdejním dokladu. V případě, že Kupující nevytkne při převzetí zboží v dodacím listu vady, má se za to, že dodané zboží nemá žádné zjevné vady a Kupující nebude oprávněn zjevné vady zboží později uplatňovat.
  4.5. Převzetím zboží přechází nebezpečí škody na věci na Kupujícího. V případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží přechází nebezpečí škody na věci na Kupujícího prvním dnem prodlení s převzetím zboží.
  4.6. Není-li sjednáno jinak, přechází vlastnické právo ke zboží na Kupujícího úplným zaplacením sjednané kupní ceny.
 5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  5.1. Kupující je povinen uhradit sjednanou cenu zboží, včetně případných nákladů na balení, dopravu, a to na základě faktury, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  5.2. Prodávající je oprávněn požadovat od Kupujícího zálohu na cenu zboží před zahájením jeho dodání. V případě prodlení Kupujícího s úhradou zálohy se prodlužuje doba plnění Prodávajícím o dobu prodlení Kupujícího.
  5.3. Není-li sjednáno jinak, splatnost faktury je 30 dní ode dne dodání zboží, přičemž faktura bude vystavena zpravidla nejpozději do 3 dnů po dodání zboží. V případě dílčích dodávek je Prodávající oprávněn vystavit fakturu na cenu za jednotlivá dílčí plnění.
  5.4. Nepřevezme-li Kupující objednané zboží ani v dodatečné lhůtě určené Prodávajícím, nastává splatnost ceny zboží včetně případných nákladů na balení a dopravu uplynutím této dodatečné lhůty.
  5.5. Cena se hradí převodem na účet Prodávajícího uvedený ve faktuře. Je-li ve faktuře uveden variabilní či specifický symbol, zavazuje se Kupující tyto údaje při platbě uvést. Dnem úhrady peněžitého plnění je den připsání dlužné částky na účet Prodávajícího.
  5.6. V případě prodlení s úhradou jakékoli fakturované částky má Prodávající právo požadovat po Kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do zaplacení.
  5.7. V případě prodlení Kupujícího s úhradou jakékoli fakturované částky, je Prodávající oprávněn pozastavit plnění jakékoli další objednávky Kupujícího až do zaplacení všech dluhů Kupujícího vůči Prodávajícímu; Prodávající v tomto případě není v prodlení s plněním.
  5.8. Dojde-li v době mezi uzavřením kupní smlouvy a dodáním zboží Kupujícímu k navýšení ceny zboží ze strany dodavatelů Prodávajícího o více než 5%, je Prodávající oprávněn se souhlasem Kupujícího zvýšit odpovídajícím způsobem cenu zboží sjednanou ve smlouvě. Nevysloví-li Kupující s navýšením ceny zboží ve výše uvedené situaci souhlas ve lhůtě 2 dnů od oznámení skutečnosti o navýšení ceny ze strany dodavatele Prodávajícím, je Prodávající v takovém případě oprávněn od kupní smlouvy s Kupujícím (případně od její příslušné části týkající se konkrétního zboží) odstoupit.
 6. VADY ZBOŽÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST A REKLAMACE
  6.1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho dodání Kupujícímu. Práva Kupujícího z odpovědnosti Prodávajícího za vady existující v době předání zboží jsou vázána výhradně na skutečnost, že Kupující zboží prohlédne bezprostředně po dodání zboží dle čl. 4.4 obchodních podmínek. Budou-li při této prohlídce zjištěny vady zboží, je Kupující povinen vytknout je již v dodacím listě či jiném obdobném výdejním dokumentu. Stejně tak je povinen vytknout i plnění jiného než objednaného druhu zboží či dodání zjevně jiného množství zboží, než jaké bylo objednáno.
  6.2. Vady, které nebude možné zjistit při prohlídce zboží v okamžiku jeho předání, je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do 3 měsíců ode dne dodání zboží, jinak práva Kupujícího z vad zanikají. Použití ustanovení § 2112 OZ je vyloučeno.
  6.3. Prodávající neodpovídá za jakékoliv vady zboží, pokud Kupujícím nebude v procesu zavádění zboží do výroby provedena kontrola zboží minimálně systémem automatické optické inspekce, a to v případě, že by případné vady zboží bylo možné při kontrole zboží systémem automatické optické inspekce zjistit, pokud by byla provedena.
  6.4. Za vhodnost a bezpečnost zboží pro využití na straně Kupujícího odpovídá výhradně Kupující. Údaje o zboží nabízeném Prodávajícím, zejména v prospektech, katalozích, katalogových listech, reklamních materiálech, specifikacích a popisech, systémových specifikacích a dalších technických či dodacích podmínkách, certifikátech (např. osvědčeních o shodě) a dalších dokumentech nepředstavují ze strany Prodávajícího jakoukoliv záruku vhodnosti, jakosti či trvanlivosti. Bez výslovného písemného ujednání nepřebírá Prodávající riziko jakosti ani při typových vadách.
  6.5. Bude-li zboží určené k dodání na objednávku Kupujícího zpracováno Prodávajícím dle zadání Kupujícího (např. ohnuté nebo uřezané přípojky, zbavení opásání, převinutí), uplatní se přiměřeně článek 6.4. obchodních podmínek výše. Prodávající nenese odpovědnost za případné vlivy zpracování dle zadání Kupujícího na funkci zboží. Budou-li při zpracování zboží použity věci dodané Kupujícím, neodpovídá Prodávající za vady zboží, které vzniknou v důsledku použití těchto věcí. Použití ustanovení § 2102 OZ je vyloučeno.
  6.6. Kupující je povinen vady zboží vytknout u Prodávajícího:
  a) emailem na reklamace@aq-electronic.com;
  b) poštou na adresu sídla Prodávajícího.
  V reklamaci je Kupující povinen uvést minimálně:
  a) číslo objednávky, kupní smlouvy nebo faktury;
  b) přesnou specifikaci vady, datum a její projevy, včetně odpovídající fotodokumentace;
  c) emailovou adresu, na kterou má být Kupující informován o stavu reklamace
  Kupující je povinen při reklamaci vadného zboží spolu s písemnou reklamací dodat Prodávajícímu vzorek vadného zboží.
  6.7. Na vady zboží, které vzniknou až po předání zboží, poskytuje Prodávající záruku za jakost, v délce 3 měsíců od okamžiku dodání zboží (dále jen „záruční doba“).
  6.8. Reklamace vad zboží musí být učiněna v záruční době, a to bezodkladně po zjištění vady, nejpozději však do 3 dnů ode dne zjištění vady nebo dne, kdy Kupující mohl při dostatečné péči vadu zjistit. Reklamace musí být Prodávajícímu zaslána postupem dle čl. 6.6. obchodních podmínek. Neoznámí-li Kupující vadu řádně a včas, pozbývá práva z vadného plnění vůči Prodávajícímu.
  6.9. Reklamaci vad zboží nelze uplatnit u vad zboží, které představují jeho přirozené opotřebení nebo vznikly v důsledku nevhodného zacházení nebo nevhodně provedených úprav (včetně odstranění varování před riziky při nesprávném použití zboží) nebo oprav, či použití zboží Kupujícím nebo třetí osobou, ani za škodu vzniklou v důsledku uvedených skutečností. Totéž platí pro vady a škodu, které je třeba přičítat Kupujícímu nebo jež vznikly v důsledku jiných příčin než v důsledku původní vady.
  6.10. Zjistí-li Kupující vadu, je povinen okamžitě provést taková opatření, aby minimalizoval další poškození zboží, stroje a vznik dalších možných souvisejících škod.
  6.11. Nárok na uplatnění vad v záruční době (a souvisejících nároků na náhradu případně vzniklé škody) zaniká v následujících případech:
  a) Ke vzniku vady došlo při nedodržení podmínky správného skladování, neodbornou instalací, zacházením či použitím zboží způsobem, který je v rozporu s uživatelským datasheetem, technickou dokumentací, nebo s doporučeným použitím zboží, které Prodávající či výrobce uvádí v technické dokumentaci nebo na internetových stránkách;
  b) Ke vzniku vady došlo vyšší mocí;
  c) Ke vzniku vady došlo nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v technické dokumentaci.
  6.12. Prodávající rozhodne o reklamaci v přiměřené lhůtě odpovídající charakteru reklamované vady a o výsledku reklamace vyrozumí Kupujícího na emailovou adresu uvedenou v reklamaci. Oprávněná reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak.
  6.13. Shledá-li Prodávající reklamaci jako oprávněnou, může stanovit přiměřenou lhůtu k dodatečnému plnění, ve které odstraní reklamované vady, dodá chybějící zboží nebo dodá nové bezvadné zboží. Před uplynutím této Prodávajícím stanovené lhůty nemůže Kupující platně uplatnit nárok na náhradu škody a případnou smluvní pokutu.
  6.14. Prodávající je oprávněn podmínit dodatečné plnění, odstranění vady či dodání nového zboží úplným zaplacením splatné kupní ceny.
  6.15. Není-li Prodávající ve lhůtě dle čl. 6.13. obchodních podmínek schopen odstranit vady, dodat chybějící nebo bezvadné zboží, může Kupující po uplynutí přiměřené lhůty, kterou musí Prodávající k tomuto účelu dodatečně stanovit, požadovat snížení kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, to vše za předpokladu, že Prodávajícímu svůj záměr odstoupit od kupní smlouvy před odstoupením od kupní smlouvy oznámil. To neplatí v případě vad, které nepředstavují podstatné porušení smlouvy. Kupující může přiměřeně snížit kupní cenu o slevu z kupní ceny splatné Prodávajícímu, popř. požadovat vrácení zaplacené kupní ceny až do výše slevy nebo slevu započítat proti pohledávce Prodávajícího výhradně se souhlasem Prodávajícího.
  6.16. Zpětné zaslání vadného zboží Prodávajícímu za účelem dodatečného plnění je možné pouze po předchozím písemném souhlasu v souladu s aktuálními pravidly Prodávajícího (postup RMA). Riziko nahodilého zničení nebo poškození zboží přechází na Prodávajícího až okamžikem převzetí Prodávajícím v jeho sídle. Prodávající je oprávněn vrácené zboží bez předem přiděleného čísla RMA odmítnout.
  6.17. Veškeré nároky Kupující vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady a záruky za jakost se promlčují ve lhůtě jednoho roku.
  6.18. Nároky Kupujícího na náhradu škody zahrnují pouze škodu samotnou (damnum emergens), nikoliv případný ušlý zisk (lucrum cessans), přičemž do škody či jiné újmy jsou zahrnuty pouze účelně vynaložené náklady.
  6.19. Prodávající neodpovídá za žádnou nepřímou škodu, která by vznikla Kupujícímu či jeho zákazníkům v důsledku vady zboží a jeho použití v koncových výrobcích, tzn. zejména, ale nikoliv výlučně např. náklady na stažení výrobků a demontáž zboží z výrobků Kupujícího nebo třetích osob, náklady na výměnu zboží a případnou montáž jiných součástek do výrobků Kupujícího nebo třetích osob, související náklady na dopravu, balení, vícepráce nebo další náklady Kupujícího nebo třetích osob, které vznikly nepřímo v důsledku vady zboží a jeho použití.
  6.20. Pro případ, že dojde mezi stranami ke sporu, zda se jedná o vadu zboží krytou zárukou či odpovědností Prodávajícího, určí strany znalce či jiného obecně uznávaného odborníka v daném oboru, který vadu posoudí a určí, zda se jedná o vadu, za kterou odpovídá Prodávající či nikoli. Náklady spojené se zpracováním posudku znalcem či odborného stanoviska obecně uznávaného odborníka v daném oboru uhradí ta smluvní strana, jejíž názor na vady podle znaleckého posudku či odborného stanoviska neobstál. Lhůta pro odstranění vad zboží, v případě, že se reklamace ukáže být oprávněnou dle znaleckého posudku či odborného stanoviska, začíná běžet dnem doručení tohoto posudku či stanoviska Prodávajícímu.
  6.21. Kupující se zavazuje neprodleně informovat Prodávajícího o rizicích při používání zboží a možných vadách zboží, o kterých se dozví.
 7. UKONČENÍ SMLOUVY
  7.1. K ukončení smlouvy může dojít pouze:
  a) na základě dohody smluvních stran;
  b) odstoupením od smlouvy z důvodů stanovených ve smlouvě nebo obchodních podmínkách.
  7.2. Důvodem pro odstoupení ze strany Prodávajícího je vyjma případů uvedených výše v těchto obchodních podmínkách (i) prodlení Kupujícího s poskytnutím součinnosti nezbytné k řádnému plnění ze strany Prodávajícího, (ii) podstatné porušení povinností Kupujícího, (iii) prodlení Kupujícího s úhradou jakékoli dlužné částky Prodávajícímu.
  7.3. Důvodem pro odstoupení ze strany Kupujícího je výhradně (i) prodlení Prodávajícího s dodáním zboží po dobu delší než 1 měsíc nebo (ii) důvody uvedené v čl. 6.15. obchodních podmínek.
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  8.1. Smluvní vztah stran se řídí českým právem.
  8.2. Všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi smluvními stranami, budou rozhodovány obecným soudem Prodávajícího.
  8.3. Smluvní strany vylučují použití ustanovení §§ 1765 a 1766 OZ, jakož i § 1799 a 1800 OZ.
  8.4. Není-li výslovně uvedeno jinak, jakékoliv změny smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. To neplatí v případě změny kontaktních osob, kde se vyžaduje pouze předchozí písemné oznámení a v případě změny obchodních podmínek.
  8.5. Tyto obchodní podmínky jsou v uvedeném znění účinné od 1. 2. 2020.